JinXs

55 tekstów – auto­rem jest Jin­Xs.

Czte­ry la­ta te­mu pi­sałem pod wpływem emoc­ji. Te­raz piszę z po­wodu ich bra­ku i tak bar­dzo żałuję ich przeminięcia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 marca 2017, 20:29

Na­leży pa­miętać, że chcąc dot­rzeć do nieba lub piekła, naj­pierw mu­simy przeb­rnąć przez ni­cość, której długości nie znamy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2017, 02:32

Nic, zu­pełnie nic tu­taj nie ma! Tyl­ko ja i mo­ja fikcja. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2017, 02:30

Czy można przemówić do ludzkiej duszy słowa­mi wy­doby­tymi z włas­nej? Można, ale nig­dy nie ma gwa­ran­cji, że dotrą tam gdzie byśmy pragnęli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2017, 02:28

Osaczo­ny przez nią, tak bar­dzo chcę ją przy­tulić... Mo­ja samotność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2017, 02:23

Coś so­bie uświado­miłem, coś we mnie pękło. Ze łza­mi w oczach, z uśmie­chem, a jed­nak wie­działem, że tak bedzie lepiej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 września 2015, 21:22

Ktoś kto uczy się na czas, nie ma szans z tym, który uczył się z czasem. 

myśl dnia z 10 października 2015 roku
zebrała 32 fiszki • 28 września 2015, 21:43

Ot­worzyć jed­ne drzwi by zam­knąć całą resztę... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 września 2015, 15:22

Mam Ciebie, a jed­nak na­dal szu­kam szczęścia. Nie wiem czy to my stworzy­my włas­ny wszechświat... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2015, 21:12

Nie pot­ra­fię zro­zumieć ce­lu ludzkiego is­tnienia, jed­ni mówią, że szczęście, drudzy, że pieniądze. Ja nie widzę nic. Dążymy do nikąd. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 września 2015, 17:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JinXs

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 marca 2017, 21:02Cris sko­men­to­wał tek­st Cztery la­ta te­mu pi­sałem [...]

12 marca 2017, 20:19JinXs sko­men­to­wał tek­st Umrzeć za ko­goś kto, [...]

12 marca 2017, 20:17JinXs sko­men­to­wał tek­st Dlaczego da­lej nie pot­ra­fisz [...]

12 marca 2017, 08:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nic, zu­pełnie nic tu­taj [...]

12 marca 2017, 06:55natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Należy pa­miętać, że chcąc [...]

10 października 2015, 14:58nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ktoś kto uczy się [...]

10 października 2015, 12:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ktoś kto uczy się [...]

10 października 2015, 11:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ktoś kto uczy się [...]

10 października 2015, 11:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ktoś kto uczy się [...]

29 września 2015, 22:25Cris sko­men­to­wał tek­st Coś so­bie uświado­miłem, coś [...]